انتخاب کنید!
احساس برتری احساس لذتبخشی است که گاهی با یک انتخاب درست می توان آنرا تجربه کرد!